شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    آرشيو و مخابره تصاوير پزشكی

بایگانی تصاویر دیجیتال پزشکی و سیستم های ارتباطی PACS(Picture Archiving and Communication System)، در دسترس بودن اطلاعات در بخشها و پرونده بیمار، در دسترس بودن تحلیلهای همکاران پزشک و ابزارهای هوشمند تحلیل تولید شده از دستگاه های مختلف پزشکی رادیولوژی، MRI، CT، Mammography، پرونده های الکترونیک بیمار و دیگر موارد همواره یکی از موارد ضروری هر بیمارستان بوده و بیمارستانها و درمانگاه ها را بر آن داشته تا از فناوری ها نوین در راستای این مهم استفاده نمایند.

سامانه پکس راشن با راائه بستری یکپارچه این امکان را ایجاد نموده که ضمن بهروری از تکنولوژی های روز در راستای اتصال به دستگاه ها و در دسترس قرار بودن آن، استیشنهای تشخیص، کاهش هزینه های برای نگهداری فیلم های آرشیو و بازیابی آن، امکان ارتباط مستقیم بین اطلاعات با پرونده بیمار در سیستم HIS و سیستمی همگام با اجرای نفشه سلامت کشور بهترین و کامل ترین را در اختیار مشتریان خود قرار دهد.