شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  آزمایشگاه تخصصی

سيستم آزمايشگاه تخصصی به شما اين امكان را مي‌دهد كه هر نوع آزمايشگاه تخصصی اعم از آسيب شناسی، ژنتيک مولكولي، سيتوژنتيک و ... را در سيستم تعريف كنيد و خدمات، كاربران و فرم‌های جوابدهی مختص هر كدام را تخصيص داده و براحتی از انواع داده‌های تخصصی در جوابدهی و جستجوهای پيشرفته استفاده كنيد.

 • امكان تعريف واحد آزمايشگاه تخصصی به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف خدمات و قيمت آنها  
 • امكان تعريف مخارج ويژه
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام ، نام خانوادگی، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف بسته خدمات و گروه خدمات با كلمات اختصاری
 • امكان تعريف انواع تنظيمات جوابدهی
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ثبت تشخيص اوليه
 • امكان دريافت و ارسال پرونده و اتصال به اسناد پزشكی
 • امكان ثبت جواب در پرونده الكترونيک بيمار
 • امكان ثبت دارو و لوازم مصرفی بيمار به ازاء هر مراجعه
 • امكان ارتباط با بخشهای بستری
 • امكان تحويل جواب به بيمار با باركدخوان
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشک
 • گزارش بيماران ترخيص شده به تفكيک بيمه
 • گزارش دارو و تجهيزات مصرفی بيماران
 • گزارش بيماران بر اساس نوع فعاليت
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارش ليست نماينده بيمه
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران هر پزشک
 • و ....