شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    آزمایشگاه تخصصی

سيستم آزمايشگاه تخصصی به شما اين امكان را مي‌دهد كه هر نوع آزمايشگاه تخصصی اعم از آسيب شناسی، ژنتيک مولكولي، سيتوژنتيک و ... را در سيستم تعريف كنيد و خدمات، كاربران و فرم‌های جوابدهی مختص هر كدام را تخصيص داده و براحتی از انواع داده‌های تخصصی در جوابدهی و جستجوهای پيشرفته استفاده كنيد.

  • امكان تعريف واحد آزمايشگاه تخصصی به تعداد نامحدود
  • امكان تعريف خدمات و قيمت آنها  
  • امكان تعريف مخارج ويژه
  • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام ، نام خانوادگی، شناسه بيمار، كد ملي و ...
  • امكان تعريف بسته خدمات و گروه خدمات با كلمات اختصاری
  • امكان تعريف انواع تنظيمات جوابدهی
  • امكان ثبت بيمه‌گر