شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  آزمایشگاه تشخيص طبی

سيستم آزمايشگاه تشخيص طبی سامانه‌ای سرپايی و بستری است كه با توجه به اينكه با تجهيزات آزمايشگاهی و دستگاهها و ...در ارتباط است از تخصصی‌ترين سامانه های HIS است.

 • امكان تعريف آزمايشگاه تشخيص طبی به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف آزمايش و قيمت آنها  
 • امكان تعريف گروه‌های آزمايشی
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام‌خانوادگی، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف انواع كاغذ برچسب
 • امكان تعريف انواع تنظيمات جوابدهی
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ثبت متون آماده جواب
 • امكان اتصال به دستگاه‌های آزمايشگاهی
 • كنترل كيفی
 • مديريت صف و فراخوان
 • امكان ارتباط با بخش‌های بستری
 • امكان تحويل جواب به بيمار با باركدخوان
 • امكان تعريف نرمال رنج به ازای هر كيت
 • و ...
 • گزارش آزمايشات انجام شده
 • گزارش عملكرد آزمايشگاه  به تفكيک آزمايشگاه ارسال‌كننده
 • گزارش مالي آزمايشگاه بيماران ترخيص شده به تفكيک بيمه
 • گزارش دارو و تجهيزات مصرفی بيماران
 • گزارش آزمايشات اورژانسی
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارش بيمه‌گری
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش آزمايشات غيرنرمال
 • و ....