شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  آموزش

سيستم آموزش سامانه اي است كه در آن فرآيند آموزش كاركنان و نيازمنديهاي آنان و در نهايت گواهينامه هاي آموزشي را مديريت مي كند .

 • امكان تعریف انواع دوره آموزشي
 • امكات تعريف عنوان هاي دوره آموزشي
 • امكان تعريف روشهاي آموزش
 • امكان ثبت دوره آموزش و تخصيص كاركنان به آن
 • امكان ثبت مربي و كمك مربي در هر دوره
 • امكان اعلام نياز به آموزش توسط پرسنل
 • امكان اعلام نياز به آموزش توسط سرپرست واحد
 • و ...
 • گزارش شناسنامه آموزشي
 • گزارش برنامه توسعه فردي
 • گزارش نياز سنجي آموزش كاركنان
 • گزارش كاركنان هر دوره با نمره اكتسابي
 •  و ....