شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  اتوماسیون انجماد

سامانه اتوماسيون انجماد، سامانه‌ای جهت مديريت فريز و تانک‌های انجماد می‌باشد .

 • امكان تعريف تانک
 • امكان تعريف Sample Container
 • امكان تعريف محتويات فايل
 • امكان تعريف سرنوشت نمونه
 • امكان عقد و تمديد قرارداد
 • امكان ارسال پيامک براي بيماران بدهكار
 • امكان ثبت فريز اسپرم، جنين، تخمك
 • امكان ثبت و چاپ قرارداد و رسيد بيمار
 • امكان مشخص نمودن فضای خالي تانكها
 • امكان ثبت Thwing
 • و ...
 • گزارش فضای اشغال‌شده تانک‌ها
 • گزارش فضای خالي تانک‌ها
 • گزارش Straw، Rack ، tube
 • گزارش دارای قرارداد
 • گزارش قراردادهای تمديد نشده
 • گزارش Thwing‌ ها به تفكيک انتقال داده شده
 • و ....