شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    ارزیابی عملکرد کارکنان

منظور از ارزشيابي عملكرد، فرايندي است كه بوسيله آن كاركنان در فواصل معيني و بطور رسمي ، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به آنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان ،از جمله علل اصلي ارزيابي عملكرد است .

  • امكان تعريف انواع ارزيابي
  • امكان تعريف شاخص هاي عملكرد
  • امكان تعريف سنجه ها
  • امكان تعريف سمت و تخصيص آنها
  • امكان تعريف دوره هاي ارزيابي
  • امكان مشاهده و تائيد ارزيابي كاركنان
  • امكان صدور کارنامه ارزیابی فردی برای هر دوره