شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  اورژانس

سيستم اورژانس ضروری‌ترين سيستم نرم‌افزار مديريت اطلاعات بيمارستاني می‌باشد‌كه با توجه به ماهيت دوگانه آن ( سرپايي و بستري ) از پيچيده ترين سيستم هاي حوزه درمان ميباشد.

 • امكان تعريف اورژانس به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف انواع كاغذ برچسب از قبيل دستبند بيمار
 • امكان تخصيص خدمات به هر اورژانس
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف تخت و انواع آن
 • امكان تخصيص پرستاران و بهياران به اورژانس
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلي برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ثبت پروسيجر درمان
 • ميز كار پزشك مرتبط با پرونده الكترونيك بيمار
 • امكان درخواست از تمام