شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  بایگانی و مدارک پزشکی

سيستم بايگانی و اسناد پزشكی علاوه بر نگهداری و ثبت داده‌های پزشكی بر اساس استانداردهای بروز دنيا، فرآيند گردش فيزيكي پرونده بيمار را نيز پوشش مي‌دهد.

 • امكان تعريف انواع خروج بيمار
 • امكان تعريف و استفاده از كدهاي  ICD10 , ICD9
 • امكان تعريف انواع پرونده، محل فوت و ...
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان اسكن و آرشيو مدارک هويتی و پزشكی بيمار
 • امكان تشكيل پرونده جديد
 • امكان بررسي وضعيت گردش پرونده بيمار
 • امكان رويت ليست درخواستهای بيماران و تائيد و انتقال آنها
 • امكان ليست گيری از پرونده های راكد
 • امكان ثبت تشخيص‌ها و اقدامات درماني

 

 • گزارش از تشخيص اوليه
 • گزارش از تشخيص حين درمان
 • گزارش از تشخيص نهايي
 • گزارش از علتهای خارجي
 • گزارش جراحي و اقدامات پزشكي
 • گزارش بيماران فوت شده
 • گزارش بيماران با اقامت كمتر از 24 ساعت
 • گزارش بيماران بر اساس نوع خروج
 • و ....