شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  برنامه‌ریزی و مديريت صف و فراخوان

سامانه برنامه‌ريزی و فراخوان، سامانه‌ايست برای كنترل ورودی بيمار و همچنين انواع نوبت‌دهی‌ها و از همه مهمتر رعايت استانداردهای ISO  در قسمت پذيرش مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 • امكان تعريف انواع فرآيند
 • امكان تعريف انواع خدمت جهت برنامه ريزی
 • امكان تعريف كيوسك و مانيتور
 • امكان ثبت برنامه‌ريزی برای افراد و مراكز
 • امكان ثبت نوبت حضوري و اينترنتي
 • امكان تغيير و ارسال نام كاربری اينترنتی و فعال و غير فعال كردن آن
 • امكان تغيير چاپ فراخوان
 • و ...
 • امكان گزارش فرآيند پذيرش بيمار
 • گزارش بيماران دارای وقت حضوری
 • امكان گزارش از بيماران دارای وقت هر پزشک
 • امكان جابجايی بيماران با اطلاع‌رسانی در هنگام مرخصی پزشک
 • و ....