شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  بستری و ترخیص

سيستم پذيرش بستری در واقع سيستم پايه نرم‌افزار HIS است كه با توجه به اهميت و ويژگيهايی كه دارد پوشش دهنده فرآيند مالی و درمانی بيمار از بدو پذيرش تا زمان ترخيص است.

 • امكان تعريف بخشهای مختلف بيمارستان به تعداد نامحدود
 • امكان تخصيص خدمات به بخشهای بستری
 • امكان تعريف تشخيص‌های درماني
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های شماره پرونده، نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار ، كد ملي و ...
 • امكان تعريف انواع كاغذ جهت دستبند بيمار
 • امكان آرشيو مدارک شناسايی و پزشكی بيمار
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان تعريف نمايشگر جهت اطلاع رسانی به بيمار
 • ميز تعريف تخت، رزرو تخت، مسدود كردن تخت و ...
 • وجود سامانه مستقل جهت محاسبه حق الزحمه پزشكان
 • امكان ثبت تشخيص اوليه
 • امكان محاسبات بصورت اتوماتيک برای بيماران
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش بيماران پذيرش شده و ترخيص شده
 • گزارش بيماران گردشگر سلامت
 • گزارش  ليست‌های بيمه
 • گزارش درآمد و تخفيفات
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارشات عملكردی به تفكيك انجام دهندگان
 • گزارش آماری و اشغال تخت
 • گزارش از بيماران هر پزشک
 • گزارش از بيماران بدهكار و بستانكار