شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  بودجه و اعتبارات

سيستم بودجه و اعتبارات سامانه‌اي است كه اعتبارات و طرح‌های توسعه‌ایی برای بخش‌ها و قسمت‌های مختلف بیمارستان را مدیریت و سازماندهی می‌نماید.

 • امكان تعريف تعریف پروژه‌های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار
 • امکان تعریف دوره‌های زمانی مختلف در بودجه با مشخص کردن تاریخ شروع و تاریخ پایان
 • امكان تعريف تعریف طرح‌های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار
 • امكان تعريف تعریف برنامه های متعدد با مشخص نمودن منابع تامین اعتبار
 • امكان تعريف مرکز هزینه
 • امكان تعريف منابع تامین اعتبار
 • امكان تعریف انواع گروه های سرمایه گذاری
 • امكان تعریف هزینه های جاری و پیش بینی برای سال بعد
 • امکان ثبت ریز هزینه ها به صورت دستی و مکانیزه
 • امكان تعریف درآمدهای جاری و پیش بینی برای سال بعد
 • امکان ثبت ریز درآمد ها به صورت دستی و مکانیزه
 • امكان تعریف طرح های سرمایه ایی با فرمت بندی
 • امکان تایید و ابطال بودجه پیشنهادی
 • امکان تبدیل بودجه پیشنهادی به بودجه مصوب
 • و ...
 • گزارش عملکرد بودجه
 • گزارش اعتبارات تخصیص یافته
 • گزارش اعتبارات درخواست شده
 • گزارش طرح‌های سرمایه ایی
 • گزارش گروه هزینه‌ها
 • گزارش ریزهزینه‌های بودجه
 • گزارش درآمدها
 • گزارش ریز درآمدهای بودجه
 •  و ....