شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  تعهدات و مددکاری

 سامانه‌ای که جهت مديريت فرآيند كمك خيرين به مراكز درماني و نحوه مصرف آن برای بيماراني كه استطاعت مالي ندارند، طراحي گرديده است .

 • امكان تعريف نيكوكار و يا متعهد با تعيين تعهد ماهيانه و ...
 • امكان تعريف موارد استفاده وجه پرداختي متعهدين
 • امكان ثبت خيرين و مبالغ پرداختي آنها به همراه موارد استفاده
 • امكان ايجاد ليست پرداخت دوره اي متعهدين به همراه ثبت تحصيلدار و خزانه دار
 • امكان چاپ قبوض ماهيانه متعهدين
 • و ...
 • گزارش پرداختي متعهدين در بازه زماني معين
 • گزارش پرداختي متعهدين براي مصارف معين
 • گزارش پرداختي متعهدين براي بيماران بستري، دياليز، اورژانس و ...
 • گزارش ليست نيكوكاران به همراه پرداختي آنها
 • و ....