شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد با دريافت اطلاعات از سيستم پرسنلي و حضور و غياب و همچنين سيستم هاي كارانه و تغذيه محاسبه حقوق كاركنان را بر عهده دارد. 

 • امكان تعريف احكام حقوقي
 • امكان دريافت و نمايش كاركرد از پرسنلي
 • امكان تعريف حسابهاب بانكي
 • امكان تعريف كسورات و اقساط
 • امكان ارتباط با سامانه تغذيه و رستوران
 • امكان خواندن فايل اكسل كاركرد ، كسورات ، پرداختي و ....
 • امكان ساخت مكانيزه ديسكت ماليات و بيمه و بانك
 • امكان محاسبات حقوق بر اساس فرمولهاي تعريف شده و امكان تغيير آنها
 • امكان تعريف اقلام حقوقي بصورت پويا
 • امكان تعريف ضوابط بيمه تامين اجتماعي
 • امكان پرداخت انواع فيش حقوقي پاداش ، سنوات و ...
 • گزارش فيش حقوقي
 • گزارش ليست بيمه ، ماليات و بانك
 • گزارش كسورات و اقساط
 • گزارش پرداختي ها و ليست پرداخت حقوق
 • گزارش كاركرد  
 • گزارش احكام حقوقي
 • گزارش اقلام كاركرد و گواهي كاركرد
 • گزارش افراد معاف از بيمه
 • گزارش افراد مشاغل سخت
 • انواع گزارشات آماري
 • و ....