شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  خدمات کارکنان

اين سامانه در واقع كارتابلي است كه هر يك از كاركنان براي تمامي امور عملياتي و اطلاعاتي و اجرايي خود در درون سازمان از آن استفاده ميكنند .

 • امكان ثبت درخواست مرخصي و ماموريت
 • امكان ثبت درخواست مصرفي و خريد
 • امكان ثبت اعلام خرابي
 • امكان ثبت درخواست از انفورماتيك
 • امكان مشاهده ورود و خروج خود
 • امكان مشاهده فيش حقوقي
 • امكان درخواست غذا
 • امكان ارزيابي 360 درجه كاركنان
 • و ...
 • گزارش از مرخصي ها و ماموريتها
 • گزارش از مصرفي و خريد هاي هر شخص
 • گزارش از امتياز هاي كارانه
 • گزارش از غذاهاي صرف شده خود
 •  و ....