شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  داروخانه و انبار دارویی

سيستم داروخانه يکی از بزرگترين و پيچيده‌ترين سامانه‌های HIS  می‌باشد كه هم فروش سرپايی دارد و ميبايست با ضوابط تمامی بيمه‌ها كار كند و هم با بخش‌های درمان در ارتباط است و هم در درخواست و تجويز دارو به پزشكان كمک مي‌كند و هم ميبايست كاردكس داروئی را به مثابه سيستم انبار كنترل نمايد.

 

 • امكان تعريف داروخانه و انبار داروئي به تعداد نامحدود
 • امكان تخصيص بيمه‌ها به داروخانه
 • امكان تعريف شركت‌های فروشنده (تامين كنندگان)
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف دسته داروئی، شكل دارو، دوز دارو
 • امكان تعريف واحد رسيد، حواله و جزء حواله
 • امكان تعريف داروخانه‌های همكار
 • امكان تعريف ضوابط دارو با بيمه‌های مختلف
 • امكان تواتر و نحوه مصرف دارو
 • امكان ثبت انواع سندهای رسيد، حواله، مرجوعي و ...
 • امكان مبادله پاياپای دارو
 • امكان سهميه‌بندی دارو و لوازم برای مصرف واحدها
 • امكان اخذ و دريافت نسخ بخش و تحويل دارو
 • و ....
 • گزارش فروش دارو و لوازم مصرفی
 • گزارش دارو و تجهيزات مصرفی واحدها
 • گزارش نسخ تائيد شده واحدها
 • گزارش ارسال نسخ بيمه
 • گزارش آماری فروش و مصرف داروهای مخدر و خاص
 • گزارش درآمد سرپايی
 • گزارش درآمد به تفكيک بيمه‌ها
 • گزارش مراجعين داروخانه
 • گزارش از خريد و رسيدها
 • گزارش از كسورات واحدها
 • و ...