شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  دندانپزشکی

سيستم دندانپزشكی علاوه بر اينكه همانند پذيرش كلينيک تمامی امكانات مراجعه سرپايی بيمار را داراست، امكان ثبت فعاليت و گزارش‌گيری بر روی اجزاء دهان و دندان را دارد.

 

 • امكان تعريف كلينيک دندانپزشكی به تعداد نامحدود
 • امكان تخصيص كلينيک به كاربران
 • امكان تخصيص خدمات به هركلينيک و قيمت‌گذاری آنها
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان ايجاد و تشكيل پرونده
 • امكان ثبت حساسيت‌ها و سوابق بيمار
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ثبت پروسيجر درمان
 • ميز كار پزشک مرتبط با پرونده الكترونيک بيمار
 • امكان تائيد خدمات انجام‌شده جهت محاسبه دقيق حق‌الزحمه پزشكان
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام‌شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشک
 • گزارش بيمه
 • گزارش عملكرد كارشناسان
 • گزارش درآمد و تخفيفات
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدي
 • گزارشات عملكردی به تفكيک انجام‌دهندگان
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران هر پزشک
 • گزارش از بدهكاری و بستانكاری هر كلينيک
 • و ....