شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  دیالیز

سيستم دياليز، سامانه ای جهت ثبت عملكرد و وقايع درمانی و داروئی و خدمات بيمار می‌باشد.

 • امكان تعريف واحد دياليز به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف خدمات و قيمت آنها  
 • امكان تعريف آنتی ژن
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه های نام ، نام خانوادگی ، شناسه بيمار ، كد ملي و ...
 • امكان تعريف صافی
 • امكان تعريف پرستاران
 • امكان تعريف ساعات كاری روزانه
 • امكان ثبت تشخيص اوليه
 • امكان تخت دياليز
 • امكان ثبت گروه خون ،‌ نوع دياليز
 • امكان ثبت دارو و لوازم مصرفی بيمار به ازاء هر مراجعه
 • امكان ارتباط با بخشهای بستری
 • امكان ثبت مزمن و يا اورژانسی بودن
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشک
 • گزارش بيماران ترخيص شده به تفكيک بيمه
 • گزارش دارو و تجهيزات مصرفی بيماران
 • گزارش بيماران بر اساس نوع فعاليت
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارش ليست بيمه
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران بر اساس پرستار
 • و ....