شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  سونوگرافی

سيستم سونوگرافی يكی از سيستم‌های تشخيصی است كه با توجه به اتصال آن به سامانه پكس يكی از مهمترين سيستم‌های مديريت اطلاعات بيمارستانی مي‌باشد.

 • امكان تعريف واحد سونوگرافی به تعداد نامحدود
 • امكان تعريف اصطلاحات و فرم‌های مختلف درمانی
 • امكان تخصيص خدمات به هر سونوگرافی
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه هاي نام، نام خانوادگي، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان تعريف بسته خدمات
 • امكان تعريف انواع تنظيمات جوابدهی
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ارسال تصاوير به سرور پكس و نمايش آن در ميز كار پزشک
 • ميز كار پزشک مرتبط با پرونده الكترونيک بيمار
 • امكان ثبت جواب در پرونده الكترونيک بيمار
 • امكان ثبت دارو و لوازم مصرفی بيمار به ازاء هر مراجعه
 • امكان ارتباط با بخش‌های بستری
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشک
 • گزارش بيماران ترخيص شده به تفكيک بيمه
 • گزارش دارو و تجهيزات مصرفی بيماران
 • گزارش بيماران بر اساس نوع خروج
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارش ليست نماينده بيمه
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران هر پزشک
 • و ....