شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  صندوق

نرم افزار صندوق راشن سيستم علاوه بر اينكه شمار را در مديريت تمامي وجوه دريافتي نقدي و غير نقدي در يك مركز درماني كمك ميكند ، به شما اين امكان را ميدهد كه بدون صندوقدار هم مركز خود را اداره نمائيد .

 • امكان تعريف صندوقدار
 • امكان تعريف مقادير ثابت صندوق
 • امكان تعريف انواع شيفت
 • امكان تعريف انواع دريافت و پرداخت
 • امكان تعريف صندوق خودكار
 • امكان ايجاد صندوق اعتباري و ارزي
 • امكان انتقال موجودي بين صندوقداران
 • امكان بستن صندوق و تسويه حساب
 • امكان تعريف بن كارت و شارژ آن
 • امكان انتقال اعتبار بيماران
 • و ....
 • گزارش عملكرد صندوقداران
 • گزارش از صندوق به تفيكيك محلهاي درآمد
 • گزارش از كسري و فزوني صندوقداران
 • گزارش گردش اعتبار بيماران
 • گزارش بدهكاران و بستانكاران
 • گزارش عملكرد صندوق اعتباري و ارزي
 • گزارشهاي مختلف از تخفيفات
 • گزارش درآمد
 • و ....