شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  كاشت حلزون

   كاشت حلزون يك وسيله الكترونيكي است كه سبب بازگشت شنوايي در افراد كم شنواي عميق تا شديد و كساني كه از سمعك بهره نمي برند ، مي شود .

چگونگي كاركرد كاشت حلزون :

     سيستم كاشت حلزون از طريق يك مسير جانبي و با كنار گذاشتن سلول هاي مويي، عصب شنوايي را مستقيماً تحريك مي كند . كل جريان و فرآيند صدا تا پردازش صدا در مغز ، بسيار سريع رخ مي دهد ، كه شنونده صدا را همانطور كه هست مي شنود .

     قسمت هاي خارجي سيستم ، صداهاي محيط اطراف مثل موسيقي و گفتار را دريافت مي كنند ، آن ها را پردازش مي كنند ، سپس اين اطلاعات را از درون پوست به پروتز كاشته شده ، منتقل مي كنند . سپس پروتز سيگنال هاي دريافت شده را به آرايه الكترودي كه در گوش داخلي ( حلزون ) كار گذاشته شده ، منتقل مي كند و هر كدام از الكترودها اين پيام را به عصب شنوايي انتقال مي دهد .

اثر بخشي و نتايج كاشت حلزون ، تحت تأثير عوامل زير قرار دارد :

1 – سن كودك در زمان كاشت

2 – مدت زمان كاهش شنوايي

3 – وجود يا عدم وجود باقي ماندة شنوايي

4 – سطح پيشرفت زباني قبل از شنوايي و نياز به ارتباطات

5 – تجربه شنيداري و تجربه استفاده از سمعك

6 – وضعيت گوش داخلي و عصب شنوايي در زمان جراحي

7 – رغبت والدين براي يادگيري ،كه چگونه به طور مناسب ، با كودك خود تعامل كرده و با وي ارتباط برقرار كنند .

تمامي اين عوامل در دستيابي بيمار به حداكثر پتانسيل شنوايي مؤثر است .

 •  فرم Prefile : امكان ثبت اطلاعات فردي مربوط به كودك ، والدين و بررسي نسبت فاميلي والدين كودك و ثبت سوابق بيماري مربوط به بيمار و والدين بيمار 
 • فرم Neurology : ثبت اطلاعات مربوط به بررسي نورولوژيك بيمار از قبيل : سن اداي كلمات تكي ، سن اداي كلمات دو سيلابي ، تونوسيته بيمار و.......
 • فرم Expert : كه توسط كارشناسان توانبخشي ، كارشناسان شنوايي سنجي و پزشك مركز پر مي شود و اطلاعاتي از قبيل : ميزان ادراك كودك با سمعك ، ميزان ادراك كودك از لب خواني ، مهارت كودك در مراحل مختلف شنيداري مانند : توجه و كشف صدا ، تمايز اصوات و درك مطلب ، ثبت وبررسي ميشود.
 • فرم Psychiatric : برسي وضعيت كودك از لحاظ روانشناختي از قبيل : ارتباط پذيري اجتماعي كودك ، ميزان ارتباط كودك با همسالان ، نوع بازيهاي كودك و.........
 • فرم Speech therapy and auditory trainning : در فرم اطلاعات CAP ,SIR ,Geersmoog بيمار مورد بررسي قرار ميگيرد.
 • و.........
 • گزارش ارزيابي گفتار و زبان كودك
 • گزارش از بيماران سندروم واردنبرگ
 • گزارش بيماراني كه CAP قبل از درمان داشتند.
 • گزارش بيماراني كه SIR بعد از درمان داشتند.
 • گزارش از بيماراني كه وضعيت تونوسيته آن ها Hyperton يا Hypotone مي باشد.
 • گزارش بيماراني كه نتيجه MRI آنها Mild Atray مي باشد.
 • و ....