شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  پذیرش کلینیک

سيستم پذيرش كلينيک از سيستم‌های پايه سامانه‌های درمانی است كه در آن فرآيند مالي انجام خدمات سرپايی از بدو ورود بيمار تا زمان خروج از مركز در اين سيستم ديده شده است.

 • امكان تعريف كلينيک به تعداد نامحدود
 • امكان تخصيص كلينيک به كاربران
 • امكان تخصيص خدمات به هركلينيک و قيمت‌گذاری آنها
 • امكان جستجوی بيماران با موئلفه‌های نام، نام خانوادگی، شناسه بيمار، كد ملي و ...
 • امكان ايجاد و تشكيل پرونده به ازاء هر كلينيک و يا به ازاء درمانگاه
 • امكان آرشيو مدارک شناسايی و پزشكي بيمار
 • امكان ثبت بيمه‌گر پايه و تكميلی برای بيمار و محاسبات آن
 • امكان ثبت پروسيجر درمان
 • ميز كار پزشک مرتبط با پرونده الكترونيک بيمار
 • امكان تائيد خدمات انجام شده جهت محاسبه دقيق حق‌الزحمه پزشكان
 • امكان ثبت تشخيص اوليه
 • امكان ثبت كارشناسان انجام دهنده خدمت
 • و ...
 • گزارش خدمات انجام شده
 • گزارش عملكرد واحد به ريز خدمت و پزشک
 • گزارش بيمه
 • گزارش عملكرد كارشناسان
 • گزارش درآمد و تخفيفات
 • گزارش و نمودارهای عملكردی و درآمدی
 • گزارشات عملكردی به تفكيك انجام‌دهندگان
 • گزارش آماری عملكرد كاربران
 • گزارش از بيماران هر پزشک
 • گزارش از بدهكاری و بستانكاری هر كلينيک
 • و ....