شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
    پرونده الکترونیکی بیمار

سيستم پرونده الكترونيكي بيمار سامانه‌اي بيمارستاني و ناباروري است و با توجه به اينكه فرم‌هاي باليني بيمار (اطلاعات پرونده بيمار) قابليت ارتباط با سيستم‌هاي آزمايشگاه‌هاي تخصصي ، سونوگرافي و ...دارد، سامانه پرونده الكترونيكي بيمار از تخصصي‌ترين سامانه‌ها است.

  • امكان تعريف اقلام فرم‌هاي باليني به تعداد نامحدود و با انواع checkbox، text ،  number ،  box combo و...
  • امكان تعريف فرم‌هاي باليني  به ازاي اطلاعات فردي، آزمايشگاهي ، تخصصي و ...  
  • امكان طراحي گزارش از فرم‌هاي باليني
  • امكان تعريف انواع كاغذ برچسب به ازاي اقلام فرم
  • امكان ارسال پيامك به كاربر، كامپيوتر و موبايل به ازاي اقلام فرم با قابليت ش