شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  پرونده الکترونیکی بیمار

سيستم پرونده الكترونيكي بيمار سامانه‌اي بيمارستاني و ناباروري است و با توجه به اينكه فرم‌هاي باليني بيمار (اطلاعات پرونده بيمار) قابليت ارتباط با سيستم‌هاي آزمايشگاه‌هاي تخصصي ، سونوگرافي و ...دارد، سامانه پرونده الكترونيكي بيمار از تخصصي‌ترين سامانه‌ها است.

 • امكان تعريف اقلام فرم‌هاي باليني به تعداد نامحدود و با انواع checkbox، text ،  number ،  box combo و...
 • امكان تعريف فرم‌هاي باليني  به ازاي اطلاعات فردي، آزمايشگاهي ، تخصصي و ...  
 • امكان طراحي گزارش از فرم‌هاي باليني
 • امكان تعريف انواع كاغذ برچسب به ازاي اقلام فرم
 • امكان ارسال پيامك به كاربر، كامپيوتر و موبايل به ازاي اقلام فرم با قابليت شرط‌گذاري
 • امكان ارتباط با پذيرش كلينيك و خواندن اطلاعات فردي بيمار در فرم‌ها
 • امكان تعيين دسترسي به كاربران با توجه به نوع فعاليت آن‌ها
 • امكان جستجو بر روي اقلام فرم‌ها و اطلاعات آزمايشگاه تشخيص طبي با امكان گذاشتن انواع شرط برروي اقلام
 • امكان تهيه ليست از فرم‌هاي باليني پر شده با تعيين بازه زماني و قابليت فليتر كردن با نام بيمار و فرم مورد نظر
 • امكان ايجاد گزارشات گروهي از فرم‌ها براي يك بيمار
 • امكان ايجاد گزارشات آماري از فرم‌هاي باليني
 • امكان ثبت تداخل دارو با دارو با موارد موثر و با اقلم پرونده الكترونيك
 • امكان تعريف پيغام‌ها براساس پرونده الكترونيك بيمار
 • امكان دسته‌بندي فرم‌هاي باليني و ايجاد خلاصه از فرم ها
 • و ...
 • گزارش از فرم‌هاي باليني
 • گزارش داشبورد مديريتي پرونده الكترونيك  
 • گزارش ليست فرم‌هاي ثبت شده
 • گزارش كار كاربر
 • و ....