شرکت مهندسی راشن سیستم آریا
طراح و مجری جامع ترين نرم افزار درمانی و پژوهشی كشور
  کارانه پرسنل

از آنجائيكه ارتقاء بهره وري در هر سازماني از جمله اهداف آن سازمان ميباشد ، سيستم كارانه پرسنل با در نظر گرفتن عواملي جهت ارزيابي عملكرد كاركنان و تسهيم عادلانه كارانه بين پرسنل از جمله سيستم هاي كاربردي در هر سازمان ميباشد .

 • امكان تعريف عوامل ارزشيابي
 • امكان تعريف گروههاي كارانه
 • امكان تعريف و تعيين امتياز مشاغل
 • امكان تعريف و تعيين امتياز تحصيلات و ...
 • امكان ثبت امتياز ثابت براي هر فرد
 • امكان تخصيص عوامل ارزشيابي به گروهها
 • امكان فرمول نويسي براي هر گروه
 • امكان تخصيص كارمندان به گروهها
 • و ...
 • گزارش ريز كارانه هر فرد
 • گزارش كلي كارانه به تفكيك واحد ها
 • گزارش امتياز و مبلغ هر فرد و هر واحد
 • امكان ارسال ليست كارانه به سيستم حقوق و دستمزد
 • و ....