مشتریان راشن 

بیش از 100 مرکز

 • بیمارستانی
 • درمانگاهی
 • جراحی محدود
 • آزمایشگاهی
 • تصویربرداری
 • داروخانه
 • درمان در منزل
 • باروری
 • پلی کلینیک
 • مطب
 • پلی کلینیک
 • توانبخشی
 • دندانپزشکی
 • فروشگاهی

برخی از مشتریان راشن

جراحی محدودپارا کلینیکباروریپژوهشیدرمانگاهیبیمارستانی

مشتریان راضی

90%