ویژگی های برتر نرم افزار راشن

 

1 – نرم افزار داراي ساختاري يكپارچه است بگونه اي كه تمامي نيازهاي سيستمي يك مركز درماني اعم از درماني ،مالي ، اداري ، فرآيندي و تحقيقاتي را پوشش ميدهد .

2 – نرم افزار مجموعه درماني را از خريد هرگونه زيرسيستم مكمل سازماني از قبيل نوبت دهي ، كيوسك و فراخوان ، حضور و غياب ، پكس ، سامانه هاي پيامكي و … بي نياز ميكند .

3 – نرم افزار داراي مكانيزم جامع و قوي در خصوص نگهداشت تغييرات داده اي است .

4 – نرم افزار بگونه اي طراحي شده است كه تغييرات مورد نياز كاربر در كوتاهترين زمان ممكن ( پرونده الكترونيك پزشكي به لحظه و HIS در كوتاهترين زمان ممکن)

5 – نرم افزار داراي يكسال گارانتي همراه با توسعه است .

6 – اليسنس نرم افزار بصورت Server Per ميباشد و به تعداد كالينت بستگي ندارد و با افزايش آنها مبلغ نرم افزار تغييري نميكند.

7 –نرم افزار داراي پرونده الكترونيك بيمار بصورت كامالا پويا ميباشد و چنانچه مجموعه آمادگي داشته باشد امكان به حداقل رساندن چاپ اكثر فرمهاي باليني وجود دارد .

8 – نرم افزار مكانيزم خيلي دقيق و ريز در خصوص محاسبات پركيس پزشكان و اسناد مالي مربوطه در حسابداري دارد .( تمامي فعاليتهاي مالي حوزه درمان بصورت مكانيزه در حسابداري سند زده ميشود .)

9 – نرم افزار داراي قابليت محدود كردن كاربران به ازاء تمامي اجزاء داخل نرم افزار ميباشد . ( ايجاد سطوح دسترسي پويا )

10 – نرم افزار داراي داشبورد مديريتي مناسب و قوي براي درك صحيح از وضعيت مركز ، به جهت بهبود بخشيدن فرآيندها را داراست.