کارشناسان شرکت

بيش از ۹0 %پرسنل اين شركت تحصيالت عالي داشته و از تخصص هاي مختلف نرم افزار ، سخت افزار و شبكه از قبيل برنامه نويسي ، كنترل
پروژه و كيفيت ، نصب و راه اندازي شبكه و مديريت پروژه ، برخوردارند . البته استراتژي مجموعه بر استفاده از مشاورين مجرب شامل اساتيد
دانشگاه ها و مدرسين مراكز مهم فني و مهندسي كشور به منظور آموزش ، ارتقاء و به روزنگهداري دانش و مهارت كادر مديريتي ، فني ، اداري
بازرگاني و فروش مي باشد .

1- تجربه كار تيمي در پروژه هاي بزرگ.
2- ميانگين تجربه حدود 7 سال براي كليه پرسنل.
3- كارشناسان مجرب داراي مدارك كارشناسي مرتبط در حوزه نرم افزار و پزشكي .